2023 រឿងឥតគិតថ្លៃ និងសប្បាយគ្មានដែនកំណត់ដែលត្រូវធ្វើនៅ Joplin, MO

ទីក្រុង Joplin រដ្ឋ Missouri គឺជាត្បូងលាក់កំបាំងមួយនៅក្នុងបេះដូងនៃ Ozarks ។ ទីក្រុង​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​នេះ​ផ្តល់​ជូន​នូវ...

អត្ថបទចុងក្រោយបំផុត